Zápis z jednání 23.1.2018

Zápis ze schůzky Školské rady – 23.1.2018

Přítomní: Zástupci města Náchoda - Ing. Maršíková, p. Jirásek, p.Bořek

z řad rodičů – p. Dvořáková, p. Hájková, Mgr. Vancl

Zástupci zaměstnanců - Mgr. Maršíková, Mgr. Klimešová, Mgr. Patzáková

Host – Mgr. Lokvencová, ředitelka školy

Program:

1.       Seznámení nově zvolených členů s náplní práce a pravomocemi Školské rady

2.       Volba předsedy

3.       Zpráva Mgr. Lokvencové o aktuálním dění ve škole – personální situace, počty žáků, výhledy do budoucna, akce školy pro žáky, investiční akce

4.       Zpráva p. Jiráska o činnosti Spolku rodičů

5.       Diskuse, různé

2.Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Vancl, 8 přítomných hlasovalo pro, 1 se zdržel.

3. Ze zprávy Mgr. Lokvencové, ředitelky školy – poinformovala o aktuální situaci ve škole TGM, poděkovala svým zaměstnancům za činnost a aktivitu, zároveň paní ředitelka poukázala na nedodržování pokynů vedení školy některými zaměstnanci a na negativní vliv, který to přináší.  Další problematickou oblastí je první ročník, nízký počet dětí v současné 1. třídě neskýtá v budoucnu pozitivní výhled pro chod školy. V této souvislosti ing. Maršíková, místostarostka, pohovořila o spádových oblastech a jejich rozčlenění. Dalším bodem byla rekonstrukce školy – rekonstrukce 1. stupně je v tuto chvíli odložena, proběhne kompletní rekonstrukce tělocvičny (představuje částku cca 1,8 milionu Kč), která je v havarijním stavu a další finanční investice do obnovy prostředí školy budou teprve rozhodovány.  Školní rok nebude zkrácen, otevřela se možnost využití ředitelských dnů. V současné době je těsně před dokončením nová učebna školní družiny. Prostory ve škole získá i ČČK (zároveň uspořádá pro žáky přednášky, praktické ukázky první pomoci). P. ředitelka dále zmiňovala směřování školy do budoucna – třídy s rozšířenou výukou jazyka a třídy zaměřené k technickým oborům – s tím souvisí i nutné změny v ŠVP. Od dalšího pololetí bude nový rozvrh (odchod p. uč. Pavlíkové na MD).

V diskusi, která se rozvinula, padlo mj. i to, že je třeba podporovat děti, které se chtějí učit, rozvíjet, zajistit jim klid a pořádek při výuce, bezpečí a pohodu o přestávkách. Od zástupců rodičů (p. Dvořáková) padl dotaz, zda je pravda, že děti mohou jíst při vyučovací hodině. V této souvislosti se hovořilo o nutnosti dodržování školního řádu, který je vnímán vedením školy jako zdroj klidu, pořádku a hlavně bezpečného prostředí pro žáky i učitele.

 

4. Ze zprávy p. Jiráska, předsedy Spolku rodičů – připomněl vánoční trhy a výdělek přes 10 tisíc Kč, který byl rozdělen jednotlivým třídám podle toho, kolik si vydělaly. Dále zmínil schůzku, která proběhla za přítomnosti jeho, p. ředitelky, p. místostarosty Bráta a p. ing. Daňka (ředitel f. Atas) ve společnosti Atas – výsledkem schůzky je smlouva o spolupráci – společnost Atas poskytla škole dar ve výši 2O tisíc Kč určený na rekonstrukci školní dílny, bude pořádat exkurze pro děti a rodiče, podpoří prezentaci technické tvořivosti žáků apod.

Následně se hovořilo i o přípravě prostor právě pro školní dílnu a nákladech s tím spojených.

P. Jirásek dále připomněl akci pro děti a rodinné příslušníky na konci školního roku – dne 8. 6. 2018 na školním hřišti.

5. Diskuze – kromě výše zmíněného se mluvilo o propagaci školy, členům Školské rady byly předloženy propagační materiály určené pro žáky 5. tříd z okolních škol, tedy pro budoucí šesťáky. V této souvislosti padla zmínka o chystané jarní akci pro žáky 5. ročníku ZŠ T. G. M.  a žáky 5. ročníků okolních škol.

Rovněž se hovořilo o připravovaném zájezdu do Paříže a Londýna  a opět o finanční stránce věci, vyskytla se možnost tento výjezd finančně podpořit z prostředků Spolku rodičů.

Další zasedání je plánované  na květen nebo  červen  2018.

Zapsala: M.Patzáková

V Náchodě, dne 23. 1. 2018

 

28.1.2018 Vancl M.

Na vědomí: web Školská rada, členové ŠR, vedení školy TGM