Zápis z jednání 1.11.2017

Zápis ze školské rady konané 1.11.2017

Přítomni : Mgr. Šárka Vacková, Mgr. Markéta Klimešová, Mgr. Martin Vancl, Ing. Pavla Maršíková, Petr Jirásek, Kamil Bořek, Mudr. Jarmila Podškubková, Ing. Karolína Žďárská

Nepřítomni : Mgr. Irena Pavlíková (omluvena)

Host : Mgr.  Radka Lokvencová, ředitelka

Po uvítání členů a paní ředitelky oznámil předseda ŠR program, přijal odstoupení dosavadní členky ŠR paní J. Podškubkové, které poděkoval za dosavadní práci pro ŠR. Paní Podškubková se tedy dále ani neúčastnila hlasování.

Program:

1)  Informace od paní ředitelky

Paní ředitelka informovala o novém Školním  řádu.  Změny nastanou v kapitole - Práva a povinnosti pedagogů, v kapitole  Kázeňský řád, upraven bude  pohyb cizích osob po škole.

Dále ředitelka školy promluvila o plánech pro budoucí první třídy. Jedna třída má být běžná, jedna třída bude třída s hlubší jazykovou průpravou. Co se týče  projektu Nových tříd - současné 2 ročníky zůstanou, s dalšími se nepočítá.

Do budoucna vidí paní ředitelka šesté třídy  jako  třídu s rozšířenou výukou jazyků a  třídu s polytechnickým zaměřením, vše podle zájmu žáků.

Paní ředitelka poinformovala o obtížích s počty žáků v některých ročnících a o případném spojování tříd v příštím školním roce.

V některých třídách a ročnících je bohaté národnostní složení žáků (žáci mongolské, vietnamské, polské, ukrajinské národnosti). V té souvislosti proběhla informace a diskuze o  problematice výuky cizinců.

Co se týče stavebních úprav. Během rekonstrukce topení neproběhlo malování na budově 2.stupně.  V roce 2018 proběhne rekonstrukce topení a vodovodního řádu budovy 1.stupni, počítá se s malováním obou budov, opravou zídky před školou  a zábradlí v okolí školy.

V souvislosti se zvýšením bezpečnosti ve škole poinformovala paní ředitelka o  instalaci kamerového  systému, zřízení pozice vrátné, a o skutečnosti, že zadní vchod už není veřejností používán.

Na závěr svého vystoupení paní ředitelka odpovídala na dotazy, které se týkaly personálních změn na 1. a 2. stupni během prázdnin (asistenti pedagoga, noví učitelé atd.)

2)  Školská rada se sešla na svém posledním zasedání, a to z důvodu konce volebního období.  Volby do školské rady za rodiče proběhnou pravděpodobně v listopadu  2017 na rodičovských schůzkách.  O členech ŠR za pracovníky organizace se rozhodne na setkání pracovníků.

3)  Paní ředitelka v reakci na dotaz mluvila o znovuzřízení školních dílen.  S podporou by mohla pomoct případná spolupráce s firmami z Náchodska, o níž informoval pan Jirásek.

4) Hlasování ŠR:

a) Změny v ŠVP – schváleno (7 pro, 0 proti)

b) Výroční zpráva ZŠ TGM Náchod za školní rok 2016-17 – schváleno (7 pro, 0 proti)  

c) Školní řád – schváleno (6 pro, 1 se zdržel)

5 ) Diskuze 

V diskuzní části se mimo jiné objevila témata: nové webové stránky školy, webové stránky jednotlivých tříd, případné zavádění elektronické žákovské knížky.

6) Předseda školské rady poděkoval všem členům za práci v uplynulém období.

 

Školská rada se sejde v novém složení po volbách do Školské rady, nejpravděpodobněji na jaře  2018.

Zapsala Šárka Vacková, 1.11.2017

Vancl Martin, ŠR

 

Na vědomí: členové ŠR, vedení školy                                                 vyvěšeno: radazstgm.webnode.cz