Zápisy z jednání ŠR 2017-2018

Zápis ze Školské rady, dne 16. 10. 2018

-          přítomno všech 9 členů (p. Vancl, p. Hájková, p. Maršíková, p. Bořek, p. Jirásek, p. Dvořáková, p. I.Maršíková, p. Klimešová, p. Patzáková), p. ředitelka Lokvencová byla pozvána, omluvila se

 

-          program  a) zhodnocení začátku školního roku 2018/2019

                  b) schválení dokumentů

                  c) diskuze

               

 

a)      Zaměstnanci hodnotí začátek školního roku dobře. V 1. třídě je 22 žáků, v ŠVP je nově jedna hodina anglického jazyka, jde o třídu s rozšířenou výukou jazyka.

V 6. třídách je 46 dětí, z toho je jedna třída s rozšířenou výukou jazyka.

Rozběhly se kurzy českého jazyka pro cizince.

Na 2. stupni ZŠ je 5 nových pedagogů, plně kvalifikovaných, rovněž asistenti pedagoga jsou kvalifikováni. Do výuky dochází dobrovolníci, kteří jsou rodilými mluvčími.

Škola je vymalována, nově vybavena je jazyková učebna, počítačová učebna, zrekonstruována je tělocvična 1. stupně.

22. listopadu proběhne den otevřených dveří, kterému bude předcházet projektový den (pátek 26.10. téma – 100 let českého státu + 85 let školy T. G. Masaryka – v rámci těchto výročí – také besedy se současnými českými spisovateli – dopolední i odpolední program, přístupný všem)

 

b)      Dokumenty – Školní řád byl doplněn a zkontrolován právníkem, který se věnuje školské problematice. Školní řád byl schválen 9 hlasy

Změny v ŠVP v 1. třídě a v 6. třídě – schváleno 9 hlasy

Výroční zpráva -je v pracovní verzi a většina členů ŠR měla technické potíže s jejím otevřením  na PC. Bylo dohodnuto, že zpráva bude schválena emailem.

 

c)       Diskuze – p. Patzáková vznesla dotaz k předsedovi ŠR p. Vanclovi ohledně přestupu jeho dcery na jinou školu a zároveň sdělila, že tento krok považuje za vyjádření nedůvěry škole. Předseda ŠR  se proti tomu ohradil. Následovala diskuze.

ŠR se nakonec dohodla na hlasování o setrvání p. Vancla na pozici předsedy ŠR. Pro odvolání z funkce se vyslovilo 5 přítomných, proti byli 4 členové. Následně byl za nového předsedu zvolen p. Jirásek, a to 7 hlasy, 2 členové ŠR se hlasování zdrželi.

Bylo dohodnuto, že schválení Výroční zprávy zajistí p. Jirásek, který rovněž navrhl termín další Školské rady na přelom dubna, května 2019.

 

Zápis zhotovila  Markéta Klimešová

v Náchodě dne 18.10. 2018

 

 

na vědomí: www- ŠR TGM Náchod, členové Rady, vedení školy                             Vancl M., 19.10.2018