Zápisy z jednání ŠR 2015 - 2016Zápis ze zasedání ŠR 10. 9. 2015


 

Přítomni: paní ing. Pavla Maršíková, pan Kamil Bořek, pan Petr
Jirásek, paní MUDr. Jarmila Podškubková, pan Mgr. Martin Vancl, paní Blanka
Vinterová, paní Mgr. Irena Pavlíková, paní Mgr. Markéta Klimešová, paní Mgr. Denisa
Vančáková

Host: pan ředitel Mgr. Roman Odvářka

          paní zástupkyně Mgr. Jana Žaludová

Program:         1. Přivítání hostů

                         
                          2. Projednání ŠVP  

                         
                          3. Informace ze školy

                        
                          4. Diskuse  

 

1.      Pan předseda ŠR přivítal hosty - pana ředitele a paní zástupkyni.

2.      Paní zástupkyně informovala ŠR o změnách v ŠVP a důvodech, které k nim vedly.

        Je to změna učebního plánu, například zavedení povinné hodiny angličtiny  v 1. třídě, zavedení čtenářských dílen na 2. stupni. K těmto změnám došlo také proto, že škola získala  grant z výzvy 56. V některých výstupech chtěli učitelé udělat změny, například povinné a rozšiřující učivo matematiky na 2. stupni. Paní zástupkyně vysvětlila důvody, které vedlo vedení ke zrušení studijních tříd.

ŠR prodiskutovala ŠVP  a neměla k němu žádné připomínky.

3.      Pan ředitel pochválil učitelky 1. stupně, jejichž vizitkou je 7 přijatých dětí do Primy nižšího stupně Jiráskova gymnázia v Náchodě. 

 Vedení školy by ocenilo, kdyby se zlepšilo povědomí o 2. stupni.  Došlo k personálním   změnám,  ke změnám v metodách  práce učitelů, klimatu ve třídách, ke změnám v individuálně výchovném plánu.  Při projektu " Etická výchova", kde pracovaly dvojice učitelů z 1. a 2. stupně se žáky obou stupňů, mohli  žáci 1. stupně nahlédnout na prostory i práci 2. stupně, což jim chybí. A mají z něj mnohdy zbytečnou obavu.

Paní zástupkyně informovala  radu  o získaných  finančních prostředcích z různých grantových výzev  a pan ředitel předložil seznam.(viz. příloha)

4.      Pan Vancl se z pozice rodiče zeptal, proč žáci 2. stupně nepoužívají při výuce angličtiny učebnice. Paní zástupkyně popsala metodu práce paní učitelky Urbanové, která využívá různých výukových materiálů, které žákům kopíruje. Předkládá jim různé úrovně náročnosti. Paní učitelka bude vyzvána, aby vysvětlila své důvody na rodičovské schůzce. 

Dále pan Vancl chválil paní zástupkyni a paní učitelky za vystoupení sboru Hlásek na Kurónských slavnostech. A chválil množství a pestrost nově vzniklých kroužků na škole.

Na závěr seznámil pan Jirásek ŠR s činností a hospodařením Spolku rodičů a s akcí, která se bude konat v červnu.

ŠR se domluvila na termínu příští schůzky 22. 10. 2015

Zapsala Denisa Vančáková

Na vědomí všem členům ŠR, panu řediteli a paní zástupkyni.