Zápis ze dne 16. 10.

 

Zápis ze zasedání ŠR konané 16.10 2O13

Přítomni: pan Schuma, paní Koubková, pan Jindra, paní Lojdová, paní Mullerová, paní Klemmová, paní Vančáková, pan Vrzal

Zasedání vede za pana Jiráska pan Schuma. Pan Jirásek odstoupil z funkce i členství v červnu 2013 a na jeho uvolněné místo za zákonného zástupce probíhají v současné chvíli volby.

Program: 1. Schválení výroční zprávy školy

                     2. Webové stránky školy

                     3. Dovolba člena ŠR

                     4. Oslavy 80.výročí školy

1. Připomínky k výroční zprávě : Článek: Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

     Platnost certifikátu „Férová škola“ byla ukončena 18.6.2013, takže tento projekt by neměl být ve zprávě uveden.

     Článek : Údaje o výsledcích inspekční činnosti…

     Je uvedeno, že zdrojem je poslední inspekční zpráva z roku 2012, mělo by být 2013.

2. ŠR zhodnotila kvalitu webových stránek školy, ke kterým měla na minulých zasedáních připomínky.
     Jejich aktualizace se zlepšila, bylo umožněno třídním učitelům založit vlastní webové stránky třídy, čehož někteří již využili.
      Byly založeny samostatné stránky pro oslavy 80.  výročí školy.

3. Pan Schuma seznámil členy ŠR o průběhu dovolby člena ŠR za zákonné zástupce a s kandidátní listinou.

4. Pozvání na oslavy 80.výročí školy a informace o plánu jejich průběhu.
Na vědomí všem členům ŠR.                                                                                                                                 
Zapsala Denisa Vančáková