Zápis z jednání 24.4.2019

Zápis ze Školské rady 24.4.2019

Přítomní: p. Jirásek, p. Vancl, p. Dvořáková, p. Hejzlar, p. Patzáková, p. Maršíková

Omluveni: p. Maršíková, p. Klimešová, p. Hájková

Host: p.Marková (zástupce ředitelky)

 

Program:

  1. Schválení dodatku k učebnímu plánu na příští školní rok pro třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

P.zástupkyně Marková seznámila přítomné s vizí sportovních tříd. Žádné dotazy k danému nebyly.

Hlasování – pro - 6 členů ŠR, proti – nikdo, zdržel se – nikdo

 

  1. Přiznaná podpůrná opatření

Tento dokument bude začleněn do školního řádu, vyhovuje novým legislativním úpravám.

Hlasování – pro - 6 členů ŠR, proti – nikdo, zdržel se – nikdo

 

  1. Zápisy do 1. tříd, sportovní třídy

P. zástupkyně Marková informovala členy ŠR o předpokládaném počtu žáků prvního ročníku, počet žáků je cca 22, ale není v tuto chvíli ještě konečný.

Téma sportovních tříd se podruhé neotvíralo, vše bylo sděleno již v rámci projednávání bodu 1.

 

  1. Diskuse

p. Jirásek měl dotaz týkající se rekonstrukce školy – rekonstrukce byla 15.4. zahájena, všichni žáci, zákonní zástupci i zaměstnanci byli poučeni o bezpečném chování, do 10.5. bude vystěhováno první patro + sborovna v budově 1.stupně.

 

Další otázky se týkaly hřiště nad školou, bylo upřesněno, že hřiště bylo vybudováno z dotačního programu a jeho správcem je město Náchod, byla nastíněna otázka certifikátů bezpečnosti (např. posilovací přístroje umístěné na hřišti).

 

P. Marková ještě krátce pohovořila o rozbíhající se zahraniční spolupráci ZŠ T. G. Masaryka s polskou školou a o programu Erasmus.

 

P. Jirásek, předseda ŠR, navrhl termín příští schůzky na polovinu října roku 2019 (přesné datum bude stanoveno) a převzal od p. Vancla složku s dokumenty, které se týkají ŠR.

 

Zapsala: M. Patzáková, 24.4.2019